Regulamin

Regulamin serwisu Helpuj.pl


§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Serwis – serwis internetowy helpuj.pl dostępny pod adresem URL www.helpuj.pl.
2. Fundacja – Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, ul. Michała Kajki 80/82/1, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270809, NIP 9522021000, REGON 140815890.
3. Biuro Fundacji – lokal mieszczący się pod adresem: ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa.
4. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Serwisu, prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki Fundacji.
5. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Fundację.
6. Podopieczny – osoba, która podpisała z Fundacją Porozumienie dotyczące gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na subkoncie w ramach Projektu „Weź sprawy we własne ręce”, a co za tym idzie posiada subkonto w Fundacji umożliwiające gromadzenie środków pochodzących z darowizn oraz 1% podatku.
7. Zgłaszający – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w celu założenia Celu lub zorganizowania Akcji w Serwisie, niebędący Podopiecznym Fundacji.
8. Uczestnik Akcji − Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w celu wzięcia udziału w Akcji zorganizowanej w Serwisie, niebędący Podopiecznym Fundacji.
9. Darczyńca – Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który przekazał Darowiznę na rzecz Fundacji w ramach Celu lub Akcji.
10. Darowizna − kwota dobrowolnie przekazana przez Darczyńcę na rzecz Fundacji w ramach Celu lub Akcji.
11. Cel – zbiórka pieniędzy ogłaszana w Serwisie służąca realizacji konkretnego celu na rzecz Podopiecznego lub na cele statutowe Fundacji, niebędąca zbiórką publiczną w myśl ustawy z dnia 14 marca 2014 o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.
12. Akcja – działanie podejmowane w obrębie Celu polegające na apelowaniu różnymi metodami o darowizny na dany Cel.
13. Sukces – zakończenie Celu lub Akcji zebraniem minimum 100% założonej kwoty.
14. Porażka – zakończenie Akcji zebraniem poniżej 100% założonej kwoty lub niewywiązanie się z obowiązków określonych w ramach konkretnej Akcji.
15. Konto − dostępne dla Zgłaszającego, Uczestnika Akcji, Podopiecznego oraz Darczyńcy miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik działa w strukturze Serwisu, po uprzednim skutecznym zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Serwisie.
16. Profil – miejsce w Serwisie, gdzie publikowane są wybrane informacje z Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z ich udostępnieniem dla innych Użytkowników.
17. Serwis pośrednictwa finansowego − PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Serwis stanowi wyłączną własność Fundacji AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.
2. Fundacja udostępnia Użytkownikom możliwość kontaktu, z której można korzystać, aby skierować do Fundacji wszelkie pytania, sugestie, uwagi i informacje dotyczące Serwisu: wiadomość e-mail wysłana na adres: kontakt@helpuj.pl.
3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w § 2 pkt. 2.
4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu są dobrowolne i bezpłatne.
5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
6. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
7. Fundacja zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Fundacji lub podmiotów, z którymi Fundacja zawrze w tym zakresie odrębne umowy.
8. Użytkownik zamieszczający w Serwisie treści w formie wypowiedzi tekstowych (komentarze) lub inne materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Fundację. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Fundacji w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, oraz w przypadku usunięcia z Serwisu. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby lub − jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych − jej przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Serwisu.

§ 3. Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników niezbędne jest łącznie:
a. połączenie z siecią Internet;
b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
d. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4. Treści zakazane

1. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obrażających uczucia religijne, nieetycznych, rasistowskich, faszystowskich oraz dyskryminujących inne osoby, wyrażających poparcie lub dezaprobatę dla ugrupowań politycznych, pornograficznych, będących wyrazem przemocy wobec ludzi i zwierząt.
2. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Fundację.
3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie:
a. danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisach płatności internetowych,
b. linków odsyłających bezpośrednio do stron WWW, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie kont w serwisach płatności internetowych, z wyjątkiem strony internetowej: www.fundacjaavalon.pl,
c. linków do stron prowadzących analogiczną działalność co Serwis,
d. materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, chyba że inny punkt Regulaminu stanowi inaczej.
4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazów, o których mowa w par. 4 ust. 1-3, Fundacja ma prawo bez zawiadomienia Użytkownika i według własnego uznania, usunąć z Serwisu dane, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub usunąć Konto Użytkownika.

§ 5. Rejestracja, logowanie i usunięcie Konta

1. Aby założyć Konto, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem elektronicznym https://helpuj.pl/rejestracja/utworz-konto.
2. Użytkownik może zalogować się za pośrednictwem swojego konta w portalu społecznościowym „Facebook”.
3. Proces rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego jest różny dla Podopiecznego oraz Użytkownika niebędącego Podopiecznym Fundacji.
4. Podczas rejestracji Podopieczny lub osoba występująca w imieniu Podopiecznego:
a. Podaje jako login numer subkonta nadany przez Fundację w momencie podpisania Porozumienia;
b. Podaje w celach weryfikacyjnych nr PESEL Podopiecznego;
c. Podaje dowolnie wybrane przez siebie hasło, którym będzie logował się do Konta w Serwisie.
5. Podczas rejestracji Użytkownik niebędący Podopiecznym Fundacji uzupełnia:
a. Login, którym jest adres e-mail Użytkownika;
b. Dowolnie wybrane przez siebie hasło, którym będzie logował się do Konta w Serwisie;
c. Dowolnie wybrany nick, który będzie wyświetlał się na Profilu jako nazwa Użytkownika.
6. Podany przez Użytkownika nick, o którym mowa w § 5 pkt. 5.c., nie może zawierać chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń, do których używania Użytkownik nie ma prawa.
7. W przypadku powzięcia przez Fundację wiedzy o umieszczeniu przez Użytkownika w nicku oznaczenia, o którym mowa w § 6, Fundacja zażąda od Użytkownika zmiany nicku w terminie 7 dni, wysyłając na jego adres e-mail podany podczas rejestracji odpowiednią wiadomość. Po upływie tego terminu Fundacja samodzielnie zmieni nick Użytkownika, o czym poinformuje go drogą mailową.
8. Po uzupełnieniu formularza rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie stanowi zakończenie procesu rejestracji. W przypadku Podopiecznego wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail z bazy Fundacji.
9. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.
10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane w procesie rejestracji dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników Serwisu i zostać opublikowane na Profilu.
11. Aby zalogować się na swoje konto Użytkownik musi przejść na stronę https://helpuj.pl/zaloguj, a następnie uzupełnić login oraz hasło, zgodnie z informacjami zawartymi w procesie rejestracji, o których mowa w § 5 pkt. 4.a-c i § 5 pkt. 5.a-b.
12. Użytkownik ma prawo zażądać od Fundacji usunięcia Konta i Profilu poprzez wybranie opcji „Usuń konto” w Profilu Użytkownika lub wysłanie wiadomości e-mail z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie zawierającej w treści takie żądanie na adres: kontakt@helpuj.pl.
13. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w § 5 pkt. 12. Fundacja ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto i Profil Użytkownika.
14. Użytkownik nie może zażądać usunięcia Konta jeśli w danym momencie bierze udział w jakiejkolwiek Akcji lub jest Zgłaszającym trwającego Celu. W takim przypadku Konto może zostać usunięte dopiero po zakończeniu Akcji czy Celu.
15. Usunięcie Konta i Profilu z Serwisu jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika, podawanych podczas rejestracji, w tym zdjęcia profilowego.
16. Usunięcie Konta i Profilu z Serwisu nie jest równoznaczne z usunięciem informacji o aktywności zainicjowanej przez Użytkownika w Serwisie, np. o zrobionej Akcji, relacji z realizacji zadań wynikających z danej Akcji itp.
17. Fundacja może usunąć Konto i Profil Użytkownika w przypadku, gdy ten naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu oraz/lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
18. W przypadku usunięcia Konta i Profilu na podstawie decyzji Fundacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

§ 6. Usługi

1. Fundacja umożliwia Użytkownikowi:
a. założenie indywidualnego Konta oraz Profilu w Serwisie;
b. ogłaszanie zbiórek pieniędzy na rzecz Podopiecznych w formie Celów oraz różnego rodzaju Akcji, po uprzedniej rejestracji w Serwisie;
c. dodawanie komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie;
d. przekazywanie Darowizny w ramach prowadzonych Celów oraz Akcji;
e. zapraszanie do działania i aktywizowanie znajomych Użytkownika poprzez wysłanie do nich wiadomości e-mail, po uprzedniej rejestracji w Serwisie;
f. promocję prowadzonych zbiórek w mediach społecznościowych.
2. W ramach Konta Użytkownik ma dostęp do:
a. Swoich aktywności w Serwisie;
b. Organizowanych przez siebie Celów i Akcji;
c. Historii udzielonego wsparcia;
d. Korespondencji z Fundacją w ramach organizowanych Celów i Akcji.

§ 7. Cel

1. Jest tworzony na rzecz podopiecznych Fundacji oraz celi statutowych Fundacji.
2. Jeśli osoba niebędąca podopiecznym Fundacji chce utworzyć Cel na swoją rzecz, uprzednio musi zawrzeć z Fundacją Porozumienie w ramach Projektu „Weź sprawy we własne ręce”, na mocy którego założone zostanie dla niej subkonto w Fundacji. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją osobiście, telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe znajdują się tutaj).
3. W zależności od potrzeb, jakich dotyczą Cele, dzielą się one na 2 kategorie:
a. Leczenie – Cele dotyczące potrzeb medycznych Podopiecznego, w tym: koszty leków, wizyt lekarskich, zabiegów, operacji, rehabilitacji, sprzętu specjalistycznego, niezbędnego w codziennym funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych i chorych itp.
b. Marzenie ─ Cele dotyczące pragnień materialnych i niematerialnych Podopiecznego, np. przedmiotów, które chciałby posiadać, wycieczek do miejsc, które chciałby odwiedzić itp.
4. W jednym czasie na rzecz konkretnego Podopiecznego mogą trwać maksymalnie 2 Cele – jeden z kategorii Leczenia, drugi – Marzenia.
5. Fundacja ma prawo odmówić opublikowania w Serwisie konkretnego Celu zgłaszanego wielokrotnie na ten sam wydatek.
6. Aby zgłosić Cel, należy posiadać Konto w Serwisie utworzone drogą rejestracji w Serwisie.
7. Cele są zgłaszane przez Podopiecznych lub Zgłaszających.
8. Jeśli Cel zgłaszany jest przez Zgłaszającego, Fundacja kontaktuje się z Podopiecznym, którego dotyczy Cel, aby uzyskać jego zgodę na zamieszczenie Celu w Serwisie. Cel zostanie zamieszczony w Serwisie dopiero i tylko po otrzymaniu akceptacji Podopiecznego.
9. Użytkownik zgłaszający Cel zobowiązuje się, że nie będzie w okresie publikacji Celu w Serwisie publikował analogicznej zbiórki w podobnych do Serwisu portalach internetowych (polskich i zagranicznych).
10. Zgłaszając Cel, Użytkownik określa:
a. Podopiecznego, którego dotyczy Cel, wybierając Podopiecznego z listy podpowiedzi po wpisaniu jego nazwiska lub numeru subkonta nadanego przez Fundację;
b. Inicjatora zbiórki, którym może być Zgłaszający lub Podopieczny;
c. Nazwę zbiórki wskazującą konkretny cel przeznaczenia zebranych środków;
d. Kategorię Celu;
e. Czas trwania celu z zastrzeżeniem, że nie może być dłuższy niż 90 dni;
f. Kwotę zbieraną na realizację Celu;
g. Opis Celu zawierający apel z prośbą o wsparcie;
11. Jeśli podana przez Użytkownika kwota Celu, o której mowa w § 7 pkt. 10.f., budzi wątpliwość Fundacji, Fundacja może poprosić o dokumenty (np. wycenę, fakturę pro forma, ofertę handlową, itp.) weryfikujące adekwatność kwoty do Celu.
12. Użytkownik ma możliwość dodania do Celu materiałów graficznych (maksymalnie 10 zdjęć) oraz filmów (maksymalnie 3 filmy), które muszą być adekwatne do wystawianego Celu.
13. Użytkownik, który założył Cel, ma możliwość dodawania informacji o bieżącej realizacji Celu w trakcie jego trwania.
14. Przed publikacją w Serwisie Cele są weryfikowane przez Fundację i mogą zostać poddane korekcie, a zdjęcia edycji.
15. Fundacja może odmówić opublikowania Celu w Serwisie bez podania przyczyny lub przy nieuwzględnieniu przez Użytkownika korekty, o której mowa w § 7 pkt. 14.
16. Fundacja może zakończyć Cel niezależnie od czasu określonego w § 7 pkt. 10.e., jeśli Cel stanie się bezprzedmiotowy w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumienia dotyczącego subkonta Podopiecznego, którego ten Cel dotyczył.
17. W przypadku, gdy Cel nie osiągnie 100% kwoty, o której mowa w § 7 pkt. 10.f. w czasie określonym w § 7 pkt. 10.e. wpłaty przekazane na Cel będą mogły zostać spożytkowana zgodnie z przeznaczeniem lub na koszty leczenia i rehabilitacji.
18. W przypadku, gdy Cel zostanie zakończony przez Fundację w wyniku wygaśnięcia Porozumienia, o czym mowa w § 7 pkt. 16., wpłaty przekazane na Cel będą mogły zostać spożytkowane na cel wskazany w nazwie Celu lub na koszty leczenia i rehabilitacji lub na koszty pochówku Podopiecznego, którego dotyczy Cel.
19. W przypadku, gdy Cel zostanie zakończony przez Fundację w wyniku rozwiązania Porozumienia, o czym mowa w § 7 pkt. 16., wpłaty przekazane na Cel będą mogły zostać spożytkowane na koszty leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, którego dotyczy Cel.
20. Jeśli Cel osiągnął więcej niż 100% kwota przekazana na subkonto zostanie wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, a nadwyżka będzie mogła zostać wykorzystana na kontynuację Celu lub koszty związane z leczeniem i rehabilitacją.
21. Cel może być zakończony przed czasem na podstawie mailowego zgłoszenia Podopiecznego lub Zgłaszającego pod warunkiem, że Cel osiągnął więcej niż 100% i nie ma w danym momencie trwających Akcji.
22. Fundacja nie ma obowiązku upublicznienia z jakiego z opisanych w § 7 pkt. 16. powodów Cel został zakończony.
23. Środki zebrane w ramach Celu mogą zostać wykorzystane przez Podopiecznego, którego ten Cel dotyczył, zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu i Regulaminie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach subkonta prowadzonego przez Fundację.

§ 8. Akcja – informacje ogólne

1. Każda Akcja podlega pod konkretny Cel i nie może istnieć samodzielnie.
2. W przypadku braku konkretnego Celu należy przed zgłoszeniem Akcji zgłosić Cel (patrz § 7. Cel).
3. Pod jeden Cel może podlegać dowolna liczba Akcji.
4. Akcje są zgłaszane przez Zgłaszających.
5. Aby zgłosić Akcję, należy posiadać Konto w Serwisie.
6. Czas trwania Akcji nie może być dłuższy niż czas trwania Celu.
7. Zakładany czas trwania Akcji może zostać skrócony przez Serwis, jeśli z uwagi na późniejsze rozpoczęcie Akcji miałaby ona przekroczyć czas trwania Celu.
8. Darowizny przekazane w ramach Akcji, z uwzględnieniem zastrzeżeń opisanych w § 9 pkt. 6-7, zasilają kwotę Celu.
9. Przed publikacją w Serwisie Akcje są weryfikowane przez Fundację i mogą zostać poddane korekcie.
10. Fundacja może odmówić opublikowania Akcji w Serwisie bez podania przyczyny lub przy nieuwzględnieniu przez Użytkownika korekty, o której mowa w § 8 pkt. 9.
11. Wszelkie aktywności i zachowania objęte Akcją nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dotyczyć treści opisanych w § 4.
12. Zgłaszane w ramach Akcji zadania (Zobowiązanie, Wyzwanie) muszą być możliwe do wykonania, a ich realizacja musi nastąpić dopiero po rozpoczęciu Akcji.
13. Zadanie i relacja z jego realizacji mogą zostać zgłoszone w Serwisie tylko raz.
14. W zależności od charakteru działań w Serwisie funkcjonują 3 rodzaje Akcji:
a. „Robię dla kogoś”
b. „Wyzwanie”
c. „Łańcuszek wpłat”
15. Fundacja może zakończyć Akcję niezależnie od czasu określonego w momencie zgłaszania Akcji, jeśli Cel, pod który dana Akcja podlega stanie się bezprzedmiotowy w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumienia dotyczącego subkonta Podopiecznego, którego ten Cel dotyczył.
16. Fundacja nie ma obowiązku upublicznienia z jakiego z opisanych w § 8 pkt. 15 powodów Akcja została zakończona.
17. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za straty materialne i fizyczne poniesione przez Użytkownika w związku z organizowanymi Akcjami, które Użytkownik wykonuje dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko.
18. Fundacja nie uczestniczy w organizacji oraz realizacji zgłaszanych Akcji i zadań z nimi związanych.

§ 9. Akcja „Robię dla kogoś”

1. Zgłaszając Akcję „Robię dla kogoś”, Zgłaszający określa:
a. Jakiego Celu dotyczy zgłaszana Akcja;
b. Nazwę akcji adekwatną do Celu, pod jaki Akcja podlega;
c. Czas trwania Akcji, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 6.;
d. Kwotę Akcji;
e. Zobowiązanie stanowiące opis Akcji;
f. Inicjatora Akcji.
2. Zobowiązanie określa czynność, którą Zgłaszający zobowiązuje się wykonać w zamian za zebranie 100% kwoty określonej w § 9 pkt. 1.d.
3. Akcja ulega zakończeniu po upływie jej czasu trwania (§ 9 pkt. 1.c.) lub po zebraniu 100% kwoty określonej w § 9 pkt. 1.d.
4. Po zakończeniu Akcji Zgłaszający ma 7 dni kalendarzowych na wykonanie i udokumentowanie (poprzez zamieszczenie w Serwisie) relacji tekstowo-fotograficzno-filmowej z realizacji Zobowiązania, o którym mowa w § 9 pkt. 2.
5. Jeśli Zgłaszający nie wykona czynności opisanej w § 9 pkt. 4 w przeciągu 3 dni od dnia zakończenia Akcji, Fundacja wyśle do Użytkownika wiadomość z przypomnieniem o konieczności rozliczenia Akcji.
6. Jeśli Zobowiązanie nie zostanie wykonane lub zostanie wykonane w stopniu nieadekwatnym do opisu (w ocenie Fundacji) – darowizny zostaną zwrócone Darczyńcom, z zastrzeżeniem opisanym w § 12 pkt. 5.
7. W przypadku upłynięcia czasu trwania Akcji i uzbierania poniżej 100% kwoty, o której mowa w § 9 pkt.1.d., wpłaty są zwracane Darczyńcom, z zastrzeżeniem opisanym w § 12 pkt. 5.

§ 10. Akcja „Wyzwanie”

1. Zgłaszając Akcję Użytkownik, zwany dalej Zgłaszającym, określa:
a. Jakiego Celu dotyczy zgłaszana Akcja;
b. Nazwę akcji adekwatną do Celu, pod jaki Akcja podlega;
c. Czas trwania Akcji z zastrzeżeniem § 8 pkt. 6.;
d. Kwotę Akcji, stanowiącą potencjalną Darowiznę, jaką Zgłaszający będzie musiał uiścić w przypadku pozytywnego przebiegu Akcji;
e. Wyzwanie stanowiące opis Akcji;
f. Adres e-mail Odbiorcy, do którego skierowana jest Akcja;
g. Inicjatora Akcji.
2. Wyzwanie określa czynność, którą Odbiorca będzie musiał wykonać w zamian za przekazanie przez Zgłaszającego kwoty opisanej w § 10 pkt. 1.d.
3. Odbiorca Akcji może:
a. Odrzucić Wyzwanie;
b. Zaakceptować Wyzwanie;
c. Negocjować Wyzwanie;
d. Odbić piłeczkę.
4. Aby wziąć udział w Akcji, Odbiorca musi dokonać rejestracji w Serwisie.
5. W Akcji mogą brać udział maksymalnie 2 osoby: Zgłaszający i Odbiorca.
6. Odrzucenie Wyzwania przez Odbiorcę jest równoznaczne z zakończeniem Akcji.
7. Akceptacja Wyzwania przez Odbiorcę oznacza konieczność wykonania przez Odbiorcę Wyzwania, o którym mowa w § 10 pkt. 2, w czasie określonym w § 10 pkt. 1.c.
8. Negocjacja Wyzwania oznacza zmianę treści Wyzwania, o którym mowa w § 10 pkt. 2, lub / oraz kwoty, o której mowa w § 10 pkt. 1.d.
9. Ustalenia wynikające z Negocjacji, o której mowa w § 10 pkt. 8, muszą być zaakceptowane przez Zgłaszającego, w przeciwnym wypadku Akcja ulega zakończeniu.
10. Odbicie piłeczki oznacza skierowanie Wyzwania, o którym mowa w § 10 pkt. 2, na osobę Zgłaszającego, a konieczności uiszczenia Darowizny, o której mowa w §10 pkt. 1.d., na osobę Odbiorcy.
11. Podczas odbicia piłeczki Odbiorca może dodatkowo podbić kwotę, o której mowa w §10 pkt. 1.d.
12. Ustalenia wynikające z Odbicia piłeczki, o którym mowa w §10 pkt. 11, muszą być zaakceptowane przez Zgłaszającego, w przeciwnym wypadku Akcja ulega zakończeniu.
13. Akcja jest publikowana w Serwisie dopiero w momencie osiągnięcia akceptacji przez którąś ze stron Akcji.
14. W przypadku ostatecznego zaakceptowania Akcji przez jedną ze stron, jeden z Uczestników Akcji (w zależności od przeprowadzonych ustaleń) jest zobowiązany do wykonania i udokumentowania Wyzwania, o którym mowa w § 10 pkt. 2. w czasie określonym w § 10 pkt. 1.c.
15. Za udokumentowanie Wyzwania rozumie się zamieszczenie w Serwisie relacji tekstowo-fotograficzno-filmowej z realizacji Wyzwania, o którym mowa w § 10 pkt. 2.
16. Jeśli Wyzwanie nie zostanie wykonane lub zostanie wykonane w stopniu nieadekwatnym do opisu (w ocenie strony Akcji, która ma dokonać Darowizny), darowizna może nie zostać przekazana.
17. Jeśli Wyzwanie zostanie wykonane w stopniu zadowalającym w ocenie strony Akcji, która ma dokonać Darowizny, wpłata Darowizny w ciągu 7 dni od zaakceptowania relacji przez administratora będzie uznana za zakończenie akcji sukcesem.


§ 11. Akcja „Łańcuszek wpłat”

1. W Akcji może wziąć udział dowolna liczba Uczestników z zachowaniem zasad opisanych w niniejszym paragrafie.
2. Uczestnicy Akcji wyznaczają siebie nawzajem, nie da się dołączyć do trwającej już Akcji bez otrzymania zaproszenia od Inicjatora Akcji lub jednego z jej Uczestników.
3. Osoba zgłaszająca Akcję, zwana dalej Inicjatorem, staje się równocześnie pierwszym Darczyńcą biorącym udział w Akcji.
4. Inicjator określa wysokość kwoty pierwszej Darowizny, która jako kwota minimalna będzie obowiązywała wszystkich kolejnych Uczestników Akcji.
5. Efekty Akcji są publikowane w Serwisie na bieżąco od momentu odnotowania przez Fundację pierwszej wpłaty, o której mowa w § 11 pkt. 3-4.
6. W Akcji „Łańcuszek wpłat”:
a. Inicjator po dokonaniu Darowizny wyznacza poprzez podanie adresów e-mail maksymalnie 3 osoby, które będą miały szansę dołączyć do Akcji.
b. Serwis wysyła zaproszenia kolejno do osób wskazanych przez Inicjatora.
c. Odbiorca zaproszenia ma 24 godziny od momentu otrzymania wiadomości na wpłacenie Darowizny, o której mowa w § 11 pkt. 4.
d. Jeśli po upływie 12 godzin od momentu otrzymania wiadomości Odbiorca wiadomości nie wpłaci Darowizny, o której mowa w § 11 pkt. 4, Serwis wysyła wiadomość e-mail na adres wskazany przez Inicjatora Akcji.
e. Jeśli po upływie 24 godzin od momentu otrzymania wiadomości Odbiorca wiadomości nie wpłaci Darowizny, o której mowa w § 11 pkt. 4, nie może zostać Uczestnikiem Akcji.
f. W przypadku sytuacji opisanej w § 11 pkt. 6.e. Serwis wysyła drogą mailową zaproszenie do kolejnej osoby z listy wskazanej przez Inicjatora Akcji, o której mowa w § 11 pkt. 6.a.
g. W przypadku, gdy ostatnia osoba z listy, o której mowa w § 11 pkt. 6.a., nie wpłaci Darowizny w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania zaproszenia, Akcja ulega zakończeniu.
h. W przypadku odnotowania przez Serwis wpłaty Darowizny przez osobę z listy adresów e-mail, o której mowa w § 11 pkt. 6.a., zaproszenia nie są wysyłane do kolejnych osób z tejże listy.
i. Każdy nowy Uczestnik Akcji po wpłaceniu darowizny ma ─ analogicznie jak Inicjator ─ możliwość wytypowania 3 kolejnych Uczestników Akcji.
j. Akcja ulega zakończeniu, gdy wygasa ostatnia możliwość wytypowania kolejnych osób, które mogłyby zostać zaproszone do akcji, lub gdy osoby takie nie zostaną wytypowane.


§ 12. Wpłaty, wypłaty i prowizje

1. Darczyńcy mogą przekazywać Darowizny wyłącznie za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego.
2. Darowizny wpłacane są na rachunek Fundacji jako podmiotu uprawnionego do przyjmowania darowizn i spełniającego wymogi Art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Aby przekazać Darowiznę na rzecz Celu lub Akcji Użytkownik nie musi być zarejestrowany w Serwisie.
4. Wpłaty Darowizn na Cel:
a. Aby dokonać wpłaty Darczyńca musi podać: dane wymagane przez Serwis płatności internetowych, informację o kwocie, swój nick (jeśli nie jest zarejestrowanym Użytkownikiem, w przypadku Użytkowników zarejestrowanych nick uzupełnia się automatycznie po zalogowaniu się do systemu);
b. Darczyńca ma dodatkową możliwość dodania opisu do wpłaty;
c. Wpłaty nie podlegają zwrotom.
5. W przypadku Akcji „Robię dla kogoś” Darczyńca ma możliwość zdecydowania, czy w przypadku porażki Akcji jego Darowizna ma być mu zwrócona, czy przekazana na Cel, pod który podlega dana Akcja.
6. Darowizny dokonane w ramach Akcji „Wyzwanie” nie podlegają zwrotom.
7. Środki z Darowizn zgromadzonych w ramach zakończonego już Celu wpływają na subkonto zgodnie z aktualizacją stanu subkont.
8. Od Darowizn pobierane są prowizje:
a. Fundacji, w wysokości 3%, co jest zgodne z Porozumieniem dotyczącym gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na subkoncie, zawartym pomiędzy Fundacją a Podopiecznym;
b. Serwisu pośrednictwa finansowego, w wysokości 0,85%, co jest zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją a Serwisem pośrednictwa finansowego.
9. Prowizja Fundacji, o której mowa w § 12 pkt. 8.a., zostanie w całości przeznaczona na rozwój Fundacji i realizację celów statutowych Fundacji.

§ 13. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270809, NIP 9522021000, REGON 140815890.
2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Fundację.
3. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane przez Fundację wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Fundację, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika, wysyłania Newslettera oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1219).
4. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację obejmują: adres e-mail, login oraz hasło, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Fundacji w związku z wpłatą na rachunek Fundacji kwoty Darowizny.
5. Dane osobowe Użytkownika takie jak: adres e-mail, login, hasło oraz adresy e-mail podane przez Użytkownika w ramach prowadzonych w Serwisie Akcji nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.
6. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
7. Każdy Użytkownik ma także prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.
8. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
10. Celem poinformowania Użytkownika o istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie.

§ 14. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Fundację.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email: kontakt@helpuj.pl lub w formie pisemnej na adres Biura Fundacji.
3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.
5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez Serwis pośrednictwa finansowego na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez Serwis pośrednictwa finansowego.

§ 15. Zmiany Regulaminu

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. O zmianie zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą e-mail na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz po zalogowaniu się na swoje Konto w portalu.
4. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu, jego Konto zostanie zablokowane do momentu akceptacji.
5. Jeżeli w momencie zablokowania Konta (z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu) Użytkownik posiada trwające Akcje, pozostaną one aktywne w portalu aż do ich zakończenia, a Użytkownik będzie miał możliwość przeprowadzenia ich do końca.
6. Za akceptację Regulaminu uważa się oznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na swoim Koncie w portalu.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia w Serwisie.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w Biurze Fundacji.
3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).
4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Użytkownikami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Fundację usług w ramach Serwisu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Fundacji, przy czym wybór sądu właściwego zależny jest wyłącznie od woli Fundacji.

W ramach naszego serwisu używamy plików COOKIES. Możesz ustawić cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w Polityce prywatności

x