Regulamin Helpuj.pl

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

1. Serwis – serwis internetowy Helpuj.pl dostępny pod adresem URL www.helpuj.pl.

2. Fundacja – Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, ul. Michała Kajki 80/82/1, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270809, NIP 9522021000, REGON 140815890.

3. Biuro Fundacji – lokal mieszczący się pod adresem: ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa. 

4. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz sposób jego funkcjonowania, a także prawa i obowiązki użytkowników, prawa i obowiązki Fundacji.

5. Użytkownik – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych przez Fundację w Serwisie.

6. Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie. 

7. Podopieczny – osoba, która podpisała z Fundacją Porozumienie dotyczące gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na subkoncie w ramach Projektu „Weź sprawy we własne ręce”, a co za tym idzie posiada w Fundacji subkonto umożliwiające gromadzenie środków pochodzących z darowizn oraz 1,5% podatku.

8. Zgłaszający – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w celu założenia Zbiórki lub zorganizowania Wyzwania.

9. Uczestnik Wyzwania − Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie w celu wzięcia udziału w Wyzwaniu zorganizowanym w ramach konkretnej zbiórki.

10. Darczyńca – Użytkownik posiadający pełną zdolność do czynności prawnych albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych, który przekazał Darowiznę na rzecz Fundacji w ramach Zbiórki lub Wyzwania.

11. Darowizna − kwota dobrowolnie przekazana przez Darczyńcę na rzecz Fundacji w ramach Zbiórki lub Wyzwania.

12. Zbiórka – zbiórka pieniędzy ogłaszana w Serwisie, służąca realizacji konkretnego celu na rzecz Podopiecznego lub na cele statutowe Fundacji, niebędąca zbiórką publiczną w myśl ustawy z dnia 14 marca 2014 o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

13. Wyzwanie – działanie podejmowane w obrębie Zbiórki polegające na pozyskiwaniu różnymi metodami Darowizn na daną Zbiórkę zgodnie z zasadami zawartymi w § 8.

14. Konto − dostępne dla Użytkownika zarejestrowanego miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik działa w strukturze Serwisu, po uprzednim zalogowaniu się w Serwisie.

15. Profil – miejsce w Serwisie, gdzie publikowane są wybrane informacje z Konta Użytkownika, co jest równoznaczne z ich udostępnieniem dla innych Użytkowników.

16. Koszty leczenia i rehabilitacji − obejmują w szczególności: wizyty lekarskie, konsultacje, zabiegi lecznicze, zakup leków, rehabilitacje, sprzęty rehabilitacyjne, sprzęty medyczne, środki medyczne (np. rękawiczki lateksowe, cewniki, pieluchomajtki). Koszty leczenia i rehabilitacji nie obejmują: kosztów dojazdów (paliwo, bilety, taxi), zakupów spożywczych, chemicznych, kosztów i materiałów remontowych/budowalnych, wyposażenia mieszkania, sprzętów RTV i AGD, opłat eksploatacyjnych, ziół i suplementów niezakupionych w aptece, kosztów diety, niekonwencjonalnych metod leczenia.

17. Serwis pośrednictwa finansowego: 

a. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182. Krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

b. paypal.com, serwis pośrednictwa finansowego prowadzony przez spółkę pod firmą (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (R.C.S. Luxembourg B 118 349).

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Serwis stanowi wyłączną własność Fundacji Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

2. Fundacja udostępnia Użytkownikom możliwość kontaktu, z której można korzystać, aby skierować do Fundacji wszelkie pytania, sugestie, uwagi i informacje dotyczące Serwisu. Kontakt odbywa się za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected].

3. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w § 2 pkt. 2.

4. Rejestracja oraz korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu są dobrowolne i bezpłatne.

5. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.

6. Korzystanie z Serwisu w jakikolwiek sposób oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.

7. Fundacja zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych pochodzących od Fundacji lub podmiotów, z którymi Fundacja zawrze w tym zakresie odrębne umowy.

8. Użytkownik zamieszczający w Serwisie treści w formie wypowiedzi tekstowych (komentarze) lub inne materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na wgląd w te materiały przez innych Użytkowników oraz Fundację. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.) Użytkownik udziela Fundacji nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Fundacji w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Serwisu, oraz w przypadku usunięcia z Serwisu. Użytkownik, który zamieszcza w Serwisie wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby lub − jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych − jej przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku w ramach Serwisu.

§ 3. Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu przez Użytkowników niezbędne jest łącznie:

a. połączenie z siecią internet;

b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci internet;

c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;

d. w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4. Treści zakazane

1. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści obrażających uczucia religijne, nieetycznych, rasistowskich, faszystowskich oraz dyskryminujących inne osoby, wyrażających poparcie lub dezaprobatę dla ugrupowań politycznych, pornograficznych, będących wyrazem przemocy wobec ludzi i zwierząt.

2. Każdy Użytkownik, który powziął wiedzę o umieszczeniu w Serwisie materiałów o bezprawnym charakterze, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Fundację.

3. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Serwisie:

a. danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisach płatności internetowych,

b. linków odsyłających bezpośrednio do stron WWW, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie kont w serwisach płatności internetowych, z wyjątkiem strony internetowej: www.fundacjaavalon.pl,

c. linków do stron prowadzących analogiczną działalność co Serwis,

d. materiałów reklamowych, promocyjnych lub marketingowych, chyba że inny punkt Regulaminu stanowi inaczej.

4. W przypadku naruszenia przez Użytkownika zakazów, o których mowa w par. 4 ust. 1-3, Fundacja ma prawo bez zawiadomienia Użytkownika i według własnego uznania, usunąć z Serwisu dane, o których mowa w niniejszym paragrafie, lub usunąć Konto Użytkownika.

§ 5. Rejestracja, logowanie i usunięcie Konta

1. Aby założyć Konto, Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny znajdujący się pod adresem elektronicznym https://helpuj.pl/rejestracja

2. Użytkownik może zalogować się za pośrednictwem swojego konta Facebook lub Google.

3. Proces rejestracji poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego jest różny dla Podopiecznego oraz Użytkownika niebędącego Podopiecznym Fundacji.

4. Podczas rejestracji Podopieczny lub osoba występująca w imieniu Podopiecznego:

a. Podaje jako login numer subkonta nadany przez Fundację w momencie podpisania Porozumienia;

b. Podaje w celach weryfikacyjnych nr PESEL Podopiecznego;

c. Podaje dowolnie wybrane przez siebie hasło, którym będzie logował się do Konta w Serwisie.

5. Podczas rejestracji Użytkownik niebędący Podopiecznym Fundacji uzupełnia:

a. Login, którym jest adres e-mail Użytkownika;

b. Dowolnie wybrane przez siebie hasło, którym będzie logował się do Konta w Serwisie;

c. Dowolnie wybrany nick, który będzie wyświetlał się na Profilu jako nazwa Użytkownika.

6. Podany przez Użytkownika nick, o którym mowa w § 5 pkt. 5.c., nie może zawierać chronionych prawem znaków towarowych lub innych oznaczeń, do których używania Użytkownik nie ma prawa.

7. W przypadku powzięcia przez Fundację wiedzy o umieszczeniu przez Użytkownika w nicku oznaczenia, o którym mowa w § 6, Fundacja zażąda od Użytkownika zmiany nicku w terminie 7 dni, wysyłając na jego adres e-mail podany podczas rejestracji odpowiednią wiadomość. Po upływie tego terminu Fundacja samodzielnie zmieni nick Użytkownika, o czym poinformuje go drogą mailową.

8. Po uzupełnieniu formularza rejestracji Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość zawierającą link aktywacyjny, którego kliknięcie stanowi zakończenie procesu rejestracji. W przypadku Podopiecznego wiadomość zostanie wysłana na adres e-mail z bazy Fundacji.

9. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż podane w procesie rejestracji dane mogą być dostępne dla innych Użytkowników Serwisu i zostać opublikowane na Profilu.

11. Aby zalogować się na swoje konto Użytkownik musi przejść na stronę https://helpuj.pl/zaloguj-sie, a następnie uzupełnić login oraz hasło, zgodnie z informacjami zawartymi w procesie rejestracji, o których mowa w § 5 pkt. 4.a-c i § 5 pkt. 5.a-b.

12. Użytkownik ma prawo zażądać od Fundacji usunięcia Konta i Profilu poprzez wybranie opcji „Usuń konto” w Profilu Użytkownika lub wysłanie wiadomości e-mail z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie zawierającej w treści takie żądanie na adres: [email protected].

13. Po otrzymaniu wiadomości, o której mowa w § 5 pkt. 12. Fundacja ma obowiązek niezwłocznie usunąć Konto i Profil Użytkownika.

14. Użytkownik nie może zażądać usunięcia Konta, jeśli w danym momencie jest Zgłaszającym trwającej Zbiórki lub bierze udział w Wyzwaniu. W takim przypadku Konto może zostać usunięte dopiero po zakończeniu Zbiórki czy Wyzwania.

15. Usunięcie Konta i Profilu z Serwisu jest równoznaczne z usunięciem danych Użytkownika, podawanych podczas rejestracji, w tym zdjęcia profilowego.

16. Usunięcie Konta i Profilu z Serwisu nie jest równoznaczne z usunięciem informacji o aktywności zainicjowanej przez Użytkownika w Serwisie, np. o zrobionym Wyzwaniu, relacji z realizacji zadań wynikających z Wyzwania itp.

17. Fundacja może usunąć Konto i Profil Użytkownika w przypadku, gdy ten naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu oraz/lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

18. W przypadku usunięcia Konta i Profilu na podstawie decyzji Fundacji Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres, który Użytkownik podał w formularzu rejestracyjnym.

§ 6. Usługi

1. Fundacja umożliwia Użytkownikowi:

a. założenie indywidualnego Konta oraz Profilu w Serwisie;

b. publikację zbiórek pieniędzy na rzecz Podopiecznych i wspomagających te zbiórki Wyzwań (po uprzedniej rejestracji w Serwisie);

c. przekazywanie Darowizny w ramach prowadzonych Zbiórek oraz Wyzwań;

d. dodawanie komentarzy do materiałów znajdujących się w Serwisie;

e. zapraszanie do działania i aktywizowanie znajomych Użytkownika poprzez wysłanie do nich wiadomości e-mail (po uprzedniej rejestracji w Serwisie);

f. promocję prowadzonych zbiórek w mediach społecznościowych.

2. W ramach Konta Użytkownik ma dostęp do:

a. Swoich aktywności w Serwisie;

b. organizowanych przez siebie Zbiórek i Wyzwań;

c. korespondencji z Fundacją w ramach organizowanych Zbiórek i Wyzwań.

§ 7. Zbiórka

1. Jest tworzony na rzecz Podopiecznych Fundacji oraz celi statutowych Fundacji.

2. Jeśli osoba niebędąca Podopiecznym Fundacji chce utworzyć Zbiórkę na swoją rzecz, uprzednio musi zawrzeć z Fundacją Porozumienie w ramach Projektu „Weź sprawy we własne ręce”, na mocy którego założone zostanie dla niej subkonto w Fundacji. W tym celu należy skontaktować się z Fundacją osobiście, telefonicznie lub mailowo (dane kontaktowe znajdują się tutaj).

3. W jednym czasie na rzecz konkretnego Podopiecznego może trwać maksymalnie jedna Zbiórka.

4. Fundacja ma prawo odmówić opublikowania w Serwisie konkretnej Zbiórki zgłaszanej wielokrotnie.

5. Aby zgłosić Zbiórkę, należy posiadać Konto utworzone w Serwisie drogą rejestracji.

6. Zbiórki są zgłaszane przez Podopiecznych lub Zgłaszających.

7. Jeśli Zbiórka jest zgłaszana przez Zgłaszającego, Fundacja kontaktuje się z Podopiecznym, którego dotyczy Zbiórka, aby uzyskać jego zgodę na zamieszczenie Zbiórki w Serwisie. Zbiórka zostanie zamieszczona w Serwisie dopiero i tylko po otrzymaniu akceptacji Podopiecznego.

8. Użytkownik zgłaszający Zbiórkę zobowiązuje się, że nie będzie w okresie publikacji Zbiórki w Serwisie zamieszczał analogicznej zbiórki w podobnych do Zbiórki portalach internetowych (polskich i zagranicznych). 

9. W sytuacji, kiedy Użytkownik w okresie publikacji Zbiórki w Serwisie, prowadzi analogiczną zbiórkę w podobnych do Serwisu portalach internetowych, Fundacja jest uprawniona do zakończenia trwającej Zbiórki ze skutkiem natychmiastowym. 

10. Zgłaszając Zbiórkę, Użytkownik określa:
a. Podopiecznego, którego dotyczy Zbiórka, wybierając go z listy podpowiedzi po wpisaniu konkretnego nazwiska lub numeru subkonta nadanego przez Fundację;
b. Inicjatora Zbiórki, którym może być Zgłaszający lub Podopieczny;
c. czas trwania Zbiórki (z zastrzeżeniem, że nie może być dłuższy niż 90 dni);
d. kwotę potrzebną na realizację Zbiórki;
e. opis Zbiórki zawierający apel z prośbą o wsparcie;

11. Jeśli podana przez Użytkownika kwota Zbiórki, o której mowa w § 7 pkt. 11.d., budzi wątpliwość Fundacji, Fundacja może poprosić o dokumenty weryfikujące adekwatność kwoty do Zbiórki (np. wycenę, fakturę pro forma, ofertę handlową itp.).

12. Użytkownik na etapie tworzenia Zbiórki musi dodać zdjęcia (obowiązkowo okładkę i co najmniej jedno zdjęcie w galerii). Ma również możliwość dodania filmu (nie ma limitu w rozmiarze filmu i ich ilości).

13. Użytkownik, który założył Zbiórkę, ma możliwość dodawania informacji o bieżącym etapie realizacji Zbiórki w trakcie jej trwania. W tym celu może skorzystać z opcji „Dodaj aktualność”, którą znajdzie na swoim koncie przy Zbiórce.

14. Przed publikacją w Serwisie Zbiórki są weryfikowane przez Fundację. Mogą zostać poddane korekcie, a zdjęcia edycji.

15. Fundacja może odmówić opublikowania Zbiórki w Serwisie bez podania przyczyny lub w związku z nieuwzględnieniem przez Użytkownika korekty, o której mowa w § 7 pkt. 14.

16. Fundacja może zakończyć Zbiórkę niezależnie od czasu określonego w § 7 pkt. 11.c., jeśli Zbiórka stanie się bezprzedmiotowa w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumienia dotyczącego subkonta Podopiecznego, którego ta Zbiórka dotyczyła. 

17. W przypadku, gdy Zbiórka nie osiągnie 100% kwoty, o której mowa w § 7 pkt. 11.d., wpłaty przekazane na Zbiórkę zostaną spożytkowane w całości lub w części zgodnie z celem lub na koszty leczenia i rehabilitacji.

18. W przypadku, gdy Zbiórka zostanie zakończona przez Fundację w wyniku wygaśnięcia Porozumienia, o czym mowa w § 7 pkt. 16., wpłaty przekazane na Zbiórkę będą mogły zostać spożytkowane zgodnie z celem bądź wykorzystane na dotychczasowe koszty leczenia i rehabilitacji lub na koszty pochówku Podopiecznego, którego dotyczy Zbiórka.

19. W przypadku, gdy Zbiórka zostanie zakończona przez Fundację w wyniku rozwiązania Porozumienia, o czym mowa w § 7 pkt. 16., wpłaty przekazane na Zbiórkę będą mogły zostać spożytkowane na koszty leczenia i rehabilitacji Podopiecznego, którego dotyczy Zbiórka.

20. Jeśli Zbiórka osiągnie 100% kwoty, o której mowa w § 7 pkt. 11.d., wpłaty przekazane na Zbiórkę zostaną wykorzystane zgodnie z celem. 

21. Jeśli Zbiórka osiągnęła więcej niż 100% kwoty, o której mowa w § 7 pkt. 11.d., kwota równa 100% przekazana na Zbiórkę zostanie wykorzystana zgodnie z celem, a nadwyżka na koszty związane z leczeniem i rehabilitacją.

22. Zbiórka może być zakończona przed czasem na podstawie mailowego zgłoszenia Podopiecznego lub Zgłaszającego pod warunkiem, że Zbiórka nie ma w danym momencie trwających Wyzwań. 

23. Fundacja nie ma obowiązku upublicznienia informacji o tym, z jakiego z opisanych w § 7. pkt. 17. powodów Zbiórka został zakończona.

24. Środki zebrane w ramach Zbiórki mogą zostać wykorzystane przez Podopiecznego, którego ta Zbiórka dotyczyła, zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu i Regulaminie gromadzenia i wydatkowania środków w ramach subkonta prowadzonego przez Fundację.

25. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza w przypadku braku możliwości wykorzystania kwoty zgodnie z celem, Podopieczny zawiadomi o tym fakcie Fundację, przesyłając zgłoszenie mailowe na adres [email protected]

26. Fundacja na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w § 7 pkt. 26., może wypłacić zebrane w portalu środki na koszty leczenia i rehabilitacji bez względu na to, czy finansowy cel Zbiórki został czy nie został osiągnięty.

27. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza w wypadku prowadzenia Zbiórki na zabiegi czy terapie ratujące lub przedłużające życie, Zgłaszający może przedłużyć Zbiórkę, co wymaga zatwierdzenia przez Fundację.

§ 8. Wyzwanie

1. Każde Wyzwanie podlega pod konkretną Zbiórkę i nie może istnieć samodzielnie.

2. W przypadku braku konkretnej Zbiórki należy przed zgłoszeniem Wyzwania założyć Zbiórkę (patrz: § 7. Zbiórka).

3. Pod jedną Zbiórką może być tworzona dowolna liczba Wyzwań.

4. Wyzwania są zgłaszane przez Zgłaszających.

5. Aby zgłosić Wyzwanie, należy posiadać Konto w Serwisie.

6. Czas trwania Wyzwania nie może być dłuższy niż czas trwania Zbiórki.

7. Zakładany czas trwania Wyzwania może zostać skrócony przez Serwis, jeśli miałaby ona przekroczyć czas trwania Zbiórki.

8. Darowizny przekazane w ramach Wyzwania zasilają kwotę Zbiórki.

9. Przed publikacją w Serwisie Wyzwania są weryfikowane przez Fundację i mogą zostać poddane korekcie.

10. Fundacja może odmówić opublikowania Wyzwania w Serwisie bez podania przyczyny lub w związku z nieuwzględnieniem przez Użytkownika korekty, o której mowa w § 8 pkt. 9.

11. Wszelkie aktywności i zachowania objęte Wyzwaniem nie mogą naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz dotyczyć treści opisanych w § 4.

12. Zgłaszane w ramach Wyzwania zadania muszą być możliwe do wykonania, a ich realizacja musi nastąpić dopiero po rozpoczęciu Wyzwania.

13. Zadanie i relacja z jego realizacji mogą zostać zgłoszone w Serwisie tylko raz. 

14. W zależności od charakteru działań w Serwisie funkcjonują 2 rodzaje Wyzwania:
a. Wyzwanie dla Siebie
b. Wyzwanie dla Kogoś

15. Fundacja może zakończyć Wyzwanie niezależnie od czasu określonego w momencie zgłaszania Wyzwania, jeśli Zbiórka, pod który dane Wyzwanie podlega stanie się bezprzedmiotowa w wyniku wygaśnięcia lub rozwiązania Porozumienia dotyczącego subkonta Podopiecznego, którego ta Zbiórka dotyczyła.

16. Fundacja nie ma obowiązku upublicznienia informacji o tym, z jakiego z opisanych w § 8 pkt. 15 powodów Wyzwanie zostało zakończone.

17. Fundacja nie bierze odpowiedzialności za straty materialne i fizyczne poniesione przez Użytkownika w związku z organizowanymi Wyzwaniami, które Użytkownik wykonuje dobrowolnie, na własną odpowiedzialność i ryzyko.

18. Fundacja nie uczestniczy w organizacji oraz realizacji zgłaszanych Wyzwań i zadań z nimi związanych.

§ 9. Wpłaty, wypłaty i prowizje

1. Darczyńcy mogą przekazywać Darowizny wyłącznie za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego.

2. Darowizny wpłacane są na rachunek Fundacji jako podmiotu uprawnionego do przyjmowania darowizn i spełniającego wymogi Art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Aby przekazać Darowiznę na rzecz Zbiórki lub Wyzwania, Użytkownik nie musi być zarejestrowany w Serwisie.

4. Wpłaty Darowizn na Zbiórkę:
a. Aby dokonać wpłaty, Darczyńca musi podać: informację o kwocie, dane wymagane przez Serwis płatności internetowych.
b. Darczyńca ma możliwość dodania podpisu oraz komentarza do swojej wpłaty.
c. Wpłaty nie podlegają zwrotom.

5. Darowizny dokonane w ramach Wyzwania nie podlegają zwrotom.

6. Środki z Darowizn zgromadzonych w ramach zakończonej już Zbiórki wpływają na subkonto zgodnie z aktualizacją stanu subkont.

7. Od całkowitej kwoty zgromadzonej w ramach Zbiórki pobierane są prowizje: 
a. Serwisu pośrednictwa finansowego − w wysokości 1,5%.
b. Fundacji − w wysokości 3%, co jest zgodne z Porozumieniem dotyczącym gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych na subkoncie, zawartym pomiędzy Fundacją a Podopiecznym. Prowizja Fundacji, o której mowa w § 12 pkt. 8.b., zostanie w całości przeznaczona na rozwój Fundacji i realizację celów statutowych Fundacji.

§ 10. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Avalon– Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym z siedzibą w Warszawie, ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270809, NIP 9522021000, REGON 140815890.

2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia usług przez Fundację.

3. Dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane przez Fundację wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Fundację, w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika, wysyłania Newslettera oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz.U. 2017 poz. 1219).

4. Dane osobowe przetwarzane przez Fundację obejmują: adres e-mail, login oraz hasło, a także inne dane osobowe podane przez Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik je podał, a także dane Użytkownika przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Fundacji w związku z wpłatą na rachunek Fundacji kwoty Darowizny.

5. Dane osobowe Użytkownika takie jak: adres e-mail, login, hasło oraz adresy e-mail podane przez Użytkownika w ramach prowadzonych w Serwisie Wyzwań nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.

6. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

7. Każdy Użytkownik ma także prawo usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz ich przenoszenia.

8. W razie takiej konieczności dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

9. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

10. Celem poinformowania Użytkownika o istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie.

§ 11. Reklamacje

1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Fundację.

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Biura Fundacji.

3. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie albo jeżeli takiego nie podano, na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym.

5. Fundacja informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez Serwis pośrednictwa finansowego na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez Serwis pośrednictwa finansowego.

§ 12. Zmiany Regulaminu

1. Fundacja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

3. O zmianie zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni pocztą e-mail na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym oraz po zalogowaniu się na swoje Konto w portalu.

4. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmian Regulaminu, jego Konto zostanie zablokowane do momentu akceptacji.

5. Jeżeli w momencie zablokowania Konta (z powodu braku akceptacji zmian Regulaminu) Użytkownik posiada trwające Wyzwania, pozostaną one aktywne w portalu aż do ich zakończenia, a Użytkownik będzie miał możliwość przeprowadzenia ich do końca.

6. Za akceptację Regulaminu uważa się oznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się na swoim Koncie w portalu.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia w Serwisie.

2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu, a także w Biurze Fundacji.

3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny i Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Sądem właściwym dla rozwiązywania sporów pomiędzy Fundacją a Użytkownikami wynikłych w związku ze świadczeniem przez Fundację usług w ramach Serwisu będzie Sąd właściwy dla miejsca siedziby Fundacji, przy czym wybór sądu właściwego zależny jest wyłącznie od woli Fundacji.